Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym MD-candle.pl

§ 1
Słownik pojęć

1. Sprzedawca –Marika Wawrzyniak. z siedzibą w Poznaniu 60-687, Os. Stefana Batorego 79/U1,U2 i U3, NIP 9721268677
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.md-candle.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z Internetu przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (kontakt@md-candle.pl) oraz pisemnie listem na adres : Starogardzka 69 , 60-446 Poznań
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
9. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Kupującego realizowane są na podstawie logowania do serwisu Sklepu.
12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3
Składanie Zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  • Płatność poprzez panel Przelewy24
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Marika Wawrzyniak, Os. Stefana Batorego 79/U1,U2 i U3 60-687 Poznań, o numerze: 73 1090 2590 0000 0001 4843 4000 (mBank) w tytule wpisaując numer zamówienia.

5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie wypełniania interaktywnego formularza składania Zamówienia. Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce „Koszt dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

7. Standardowe koszty dostawy kształtują się następująco:

Sposób dostawyPrzedpłata (przelew lub płatność online)Czas dostarczenia
Kurier InPost14zł1-5 dni roboczych
Paczkomaty InPost15zł1-5 dni roboczych

Zamówienie powyżej 180 zł gratis 1-5 dni roboczych
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy w przypadku wzrostu cen firm dostawczych.

§ 4
Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli nie będzie można potwierdzić złożenia zamówienia z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym w terminie 5 dni oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym, gdy Towar na który Kupujący złożył Zamówienie ulegnie uszkodzeniu lub zabraknie go w magazynie, W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia,

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym gdy realizacja Zamówienia będzie przekraczała średni czas realizacji Zamówień, wynoszący 5 dni.

5. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

6. Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i czasie, kiedy Towar może zostać wysłany przez Sprzedawcę (od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni w przypadku Towarów trudno dostępnych lub w okresach przedświątecznych). Termin przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi zazwyczaj 48 godzin.

7. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w następującym terminie od 1 do 4 dni roboczych od wysłania go przez Sprzedawcę.

8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów w następujący sposób:

  • Kurier InPost
  • paczkomaty InPost

12. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona e-mailem na adres: kontakt@md-candle.pl lub pisemnie listem na adres: Starogardzka 69, 60-644 Poznań – przed złożeniem reklamacji rekomendowane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą poprzez e-mail lub formularz kontaktowy na stronie.

4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

12. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od otrzymania towaru.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia zgodności z opisem.(w przypadku świec- nie odpalony; w przypadku dyfuzorów- nieotwarty, z nienaruszonymi patyczkami; w przypadku wosku kominkowego- niepołamany, z nieuszkodzonym kartonikiem)

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do
Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka Prywatności na stronie www.md-candle.pl

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.md-candle.pl w zakładce „regulamin” i obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 10.10.2021r do odwołania.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

  • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
  • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
Shopping Cart